width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie zabijaj.
VII   ז
Nie cudzołóż.
VIII   ח
Nie kradni.
IX   ט
Nie powiedaj świadectwa fałszywego przeciw bliźniemu twemu.
X   י
Nie pożądaj żony bliźniego twego, ani domu jego, pola jego, sługi, służebnice, wołu, osła, ani wszytkiego, cokolwiek jest jego.
Dekalog biblijny,
5 Księga Mojżeszowa, Kapituła 5, 6-21
w/g Biblii Brzeskiej z 1563r.


Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie egiptskiej, z domu niewolej.
II   ב
Nie miej cudzych bogów przede mną. Nie czyń sobie rytego bałwana, ani obrazu żadnego, podobnego rzeczam tym, które są na niebie wzgórę, ani też tym, które są na ziemi nisko, ani tym, co są w wodach pod ziemią. Nie kłaniaj się im, ani ich chwal. Abowiem Jam jest Pan, Bóg twój. Bóg zawisny w miłości, mszcząc się nieprawości ojców nad syny do trzeciego i czwartego pokolenia, tych co mię nienawidzą. A czyniąc miłosierdzie nad tysiącami tych, co mię miłują i zachowają się wedle rozkazania mego.
III   ג
Nie bierz nadaremno imienia Pana, Boga twego, abowiem Pan pomści się nad tym, który na próżno imię jego bierze.
IV   ד
Zachowywaj dzień sabatny, abyś ji święcił, tak jako to tobie rozkazał Pan, Bóg twój. Przez sześć dni będziesz robił i odprawisz wszytki twoje roboty. Ale dnia siódmego jest odpoczynienie Pana, Boga twego. Żadnej roboty nie poczynaj weń, ani syn twój, ani twa córka, ani sługa twój, ani służebnica twoja, także ani wół, ani osieł twój, ani żadne bydlątko twoje, ani gość twój, który mieszka w domu twym, tak iżby sługa twój i służebnica twa odpoczynęli jako i ty. A pamiętaj, żeś też był sługą w Egiptcie, a iżeś stamtąd wywiedzion możną ręką i wyciągnionem ramieniem Pana, Boga twego, a przetoż ci rozkazał Pan, Bóg twój, abyś obchodził dzień sabatny.
V   ה
Czci ojca twego i matkę twą, tak jako to Pan, Bóg twój rozkazał tobie, abyś i długo i szczęśliwie żył na ziemi, którą tobie dawa Pan, Bóg twój.
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software