SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii
DEWARIM (Deutoromium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach

Ja jestem Pan, Bóg twój, ten, którym cię wywiódł z ziemie egiptskiej, z domu niewolej.
Nie będziesz miał bogów inych prócz Mnie. Nie czyń sobie obrazu rzezanego ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są wzgórę na niebie i które na ziemi nisko ani tych, które są w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani podciwości wyrządzał; bom Ja jest Pan, Bóg twój mocny, zawisny w miłości, mszcząc się nieprawości ojcowskich w syniech do trzeciego i do czwartego pokolenia tych, którzy Mię nienawidzą; A czyniąc miłosierdzie nad tysiącmi tych, którzy Mię miłują i strzegą przykazania mego.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twojego, nadaremno; abowiem nie będzie u Pana bez winy ten, który by wziął nadaremno imię Pana, Boga swego.
Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni będziesz robił i sprawiał wszystkie potrzeby twoje, Ale siódmego dnia sobota Pana, Boga twojego, jest. Nie będziesz czynił żadnego uczynku weń ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydło twoje i gość, który jest w domu twoim. Abowiem w sześci dniach stworzył Bóg niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczynął. Przeto błogosławił Pan dzień sobotni i poświęcił go.
Czci ojca twego i matkę twoję, abyś długo był żyw na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twojemu fałszywego świadectwa.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twojego. Ani pożądaj żony jego, ani sługi, ani służebnice, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, które są jego.






Dekalog biblijny
wg 2 Mojżeszowa Kapitulum 20, 2-14
Biblia Leopolity, z roku 1561
to piewszy drukowany przekład całej Biblii wykonany z Wulgaty.





Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
 © 2oo1 - 2o21  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software