width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie zabijesz.
VII   ז
Nie będziesz cudzołożyć.
VIII   ח
Nie ukradniesz.
X   י
Nie odpowiesz na bliźniego twego świadectwa kłamliwego.
ה
Nie będziesz pożądać domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądać żony bliźniego twego ani niewolnika iego ani niewolnice iego ani byka iego ani osła iego ani wszego co bliźniego twego.


Dekalog wg
Biblii Nieświeskiej, 2 Mojżeszowa 20, 2-14
Przepisane z oryginału Biblii w tłumaczeniu Szymona Budnego z roku 1572.
Wydanie owo jest nazywane Biblią Nieświeską - wydruk w Nieżwieżu i prawdopodobnie w Zasławiu (w przedmowie pisano o Zasławiu lub Zasłaniu Litewskim).


Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Y mówił Bóg wszytkie te słowa rzekąc: Jam Jehowah Bóg twoy ktorym cie wywiodł z ziemie Micraimskiey z domu niewoley.
II   ב
Nie będziesz mieć sobie Bogów cudzych przedemną. Nie uczynisz sobie obrazu żadnego podobieństwa ktore na niebiesiech zwierzchu y ktore na ziemi ze spodu y ktore w wodach pod ziemia. Nie pokłonisz sie im ani im służyć będziesz bom ia Jehowah Bóg twoy. Bog gniewliwy nawiedzając nieprawość oycow nad synmi trzeciemi y nad czwartemi nienawidzącemi mie. A czyniąc miłosierdzie nad tysiącmi miłuiącemi mie i strzegącemi rozkazań moich.
III   ג
Nie wezmiesz miana Jehowy Boga twego na próżno bo niepuści nieskarawszy Jehowah tego kto wezmie imie iego na próżność.
IV   ד
Pomni dzień odpoczynienia święcić. Sześć dni robić będziesz y uczynisz każde robote twoje. Dnia siodmego Sabat Jehowie Bogu twemu: nie uczynisz żadnego uczynku ty y syn twoy y corka twoia y bydlę twoie y przychodzień twoy ktory miedze wroty twemi. Bo za sześć dni uczynił Jehowah niebiosa y ziemie morze y wszytko co w nich: y przestał dnia siodmego y przeto błogosławił Jehowah dzień Sobotny y poświęcił iy.
V   ה
Czci oyca tweo y matke twoie aby sie przedłużyły dni twoie na ziemi ktore Jehowah Bóg twoy da tobie.
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software